E C H O - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

E C H O

Kvalita životného prostredia na Kysuciach

Kvalita životného prostredia je určujúca skutočnosť na kvalitu nášho života, ale aj na stav v akom sa nachádza životné prostredie okolo nás a špecialne, aký to má dopad na lesné porasty, s akou záťažou ľudskej činnosti musia bojovať a rozpad hlavne smrekových porastov na Kysuciach je toho dôkazom. Dlho som rozmýšľal nad zverejnením tohto vedeckého elaborátu od Dr. Maňkovskej alebo nie, ale neustále napádanie lesníckej odbornej verejnosti rôznými rýchlokvasenými aktivistami a panenskými pohľadmi bez vedeckého skúmania mňa presvedčilo, že už toho bolo dosť. Sú to vážne veci a ukazovateľe emisného spádu na naše územie sú varujúce.
Oznam:

Schválením  na zasadnutí Výboru zo dňa 16.1.2018 a pre opakujúce sa sťažnosti o pochybnostiach veľkosti vlastníckych výmer, informujeme vlastníkov touto formou o zmenách vlastníckych výmer, ktoré sú spôsobené vznikom C parciel na základe geometrických meraní. Situácia došla do stavu, kedy katastrálny úrad dočisťuje problematické lokality, kde boli uvedené 2 listy vlastníctva t.j. platil list vlastníctva pre E parcelu a taktiež iný list vlastníctva pre C parcelu na tom istom mieste.

     Zmeny zapracované do výpočtu vlastníckych pomerov na plochách, kde hospodári ZSVL:

1.      Vznik parciel C-KN 12 958/15 a C-KN 12 958/16 (spolumajitelia Zvercová a Gilánik)– rok naspäť, tieto parcely v mapovom operáte ešte neexistovali. Vznikli akože na pôvodných E-KN parcelách 7952 a 7953 (1. krok), potom zmenili orientáciu tieto E-KN parcely a taktiež aj C-KN parcely (2. krok), potom zmenili proporcionálne C-KN parcely a E-KN parcely zanikli (3. krok). Toto vyústilo do stavu, že sa rozmerovo aj tvarovo sa zmenili susedné E-KN parcely nasledovne: v Drozdovskom zárubku E-KN 7114 sa zmenšila o 4 662 m2, v Matysovskom zár. E-KN 7951 narástla o 2 955 m2, E-KN 7954 narástla o 1 340 m2 a Kukoľovská E-KN 7956 narástla o 31 m2 t.j. o čo prišli Drozdovania o to narástli Matysi a Kukoli. Samozrejme zmenili sa aj priebehy hraníc a vznikla záhada, že výmera lesa na Matysovských parcelách je väčšia ako výmera na liste vlastníctva!!!! Vysvetlenie si treba pýtať od p. Jany Zvercovej.


2.      Vznikom parcely C-KN 12 958/9 (majiteľ Lesy SR, š.p.) – geometrickým zameraním tejto parcely a zavkladovaním na „katastri“ prišli vlastníci u Matysa, Kukoľa a Moravčíka dokopy o 5 197 m2 . Taktiež v poraste 918b vznikom C-KN 12 955/2 (Lesy SR, š.p.) prišli o 599 m2 majitelia od Škrabáka, ale to už je ich problém. Vysvetlenie si treba pýtať od Štátnych lesov v Čadci.


3.      Vznik parcely C-KN 16 826/4 (majiteľka Zmarzliaková Anna rod. Hromádková) táto parcela spôsobila zmenšenie výmery parcely  E-KN 6 710/3 (Preľačania) o 1 188 m2. Vysvetlenie je u p. Zmarzliakovej.


4.      Najväčšia zmena výmier je od roku 2014 v Turiackom zárubku – v tomto zárubku vzniklo zápisom ROEP-u niekoľko C-KN parciel, ktoré zobrali výmeru parcele E-KN 6 709 z pôvodných 26,3 ha na 9,3 ha t.j. plocha lesa na danej parcele sa znížila 17,0 ha ! Prečo niektorí vlastníci prišli o majetok sa treba opýtať p. Mahútovej. Taktiež p. Mahútovej sa treba opýtať, prečo vplyvom týchto C-KN parciel sa znížila výmera v lese a na poliach na Fojstve a u Miča. P. Mahútovej preto, nakoľko bola mi v kancelárii vysvetľovať, že sa bude v tom pokračovať!


5.     
Vystúpenie vlastníkov Škrabáckeho zárubku zo Združenia – listom zo dňa 21.4.2017, ktorým oznámili Škrabáci vedeniu Združenia, že chcú odstúpiť od Zmluvy o združení, spustili nekoordinovaný a protizákonný proces. Výsledkom je rozhodnutie OÚ v Čadci, ktoré ponecháva starý stav v poraste 917b t.j. majetok Škrabákov v tomto poraste naďalej spravuje naše Združenie a v poraste 917a a 918b začali spravovať majetok vlastníkov od Sihelníka na E-KN 9202   o výmere 5 512 m2 Štátne lesy. Samozrejme vlastníci od Gala o tomto fakte ani netušili a ani sa ich nik nepýtal!!! Na spracovaní finančného vyrovnania pri vystúpení Škrabáckeho zárubku sa pracuje. Potrebujeme uzatvoriť hospodársky rok (keďže v počiatkoch bolo navrhnuté a schválené hospodáriť "urbárskym systémom" alebo ľudovo povedané "dokopy" t.j. nehospodári sa podľa parciel, ale výsledok sa delí podľa velkosti podielov vlastníka na celej hospodárskej ploche Združenia), taktiež potrebujeme vedieť výsledok dedičského konania po nebohom p. Jozef Baculák (bývalým predsedom) a čakáme na výsledok dovolania z Najvyššieho súdu (6 rokov prebieha súdny proces ohľadom takmer 700 000,- €, ktoré boli určené aj na pestovateľskú činnosť v lese a tento schodok financií sa každý rok doteraz vykrýva na úkor "dividend". Pri tejto príležitosti treba podotknuť, ak by sme prešli na právnu subjektivitu v roku 2014, tak by okamžite boli peniaze v rukách združenia a vyhli by sme sa týmto a iným problémom.) , aby sme vedeli korektne a zodpovedne voči ostatným vlastníkom majetkov, ktorých majetok spravujeme, urobiť výsledok. Finančné vyrovnanie musia schváliť orgány Združenia.


Toto nie sú všetky nezrovnalosti spôsobené ROEP-om a inými dodatočnými aktivitami, ale podstatná časť. Žiadam vlastníkov, aby sa zaujímali o svoj majetok, nakoľko nie sme právny subjekt a vedenie Združenia nemá právomoc konať vo Vašom mene. Samozrejme vedenie Združenia poskytne presnejšie informácie o týchto a iných majetkových problémoch v prípade potreby.

Ing. Peter Špita, predseda
Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah