Oznamy - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Oznamy

****  2018  ****

Schválením  na zasadnutí Výboru zo dňa 16.1.2018 a pre opakujúce sa sťažnosti o pochybnostiach veľkosti vlastníckych výmer, informujeme vlastníkov touto formou o zmenách vlastníckych výmer, ktoré sú spôsobené vznikom C parciel na základe geometrických meraní. Situácia došla do stavu, kedy katastrálny úrad dočisťuje problematické lokality, kde boli uvedené 2 listy vlastníctva t.j. platil list vlastníctva pre E parcelu a taktiež iný list vlastníctva pre C parcelu na tom istom mieste.

     Zmeny zapracované do výpočtu vlastníckych pomerov na plochách, kde hospodári ZSVL:

1.      Vznik parciel C-KN 12 958/15 a C-KN 12 958/16 (spolumajitelia Zvercová a Gilánik)– rok naspäť, tieto parcely v mapovom operáte ešte neexistovali. Vznikli akože na pôvodných E-KN parcelách 7952 a 7953 (1. krok), potom zmenili orientáciu tieto E-KN parcely a taktiež aj C-KN parcely (2. krok), potom zmenili proporcionálne C-KN parcely a E-KN parcely zanikli (3. krok). Toto vyústilo do stavu, že sa rozmerovo aj tvarovo sa zmenili susedné E-KN parcely nasledovne: v Drozdovskom zárubku E-KN 7114 sa zmenšila o 4 662 m2, v Matysovskom zár. E-KN 7951 narástla o 2 955 m2, E-KN 7954 narástla o 1 340 m2 a Kukoľovská E-KN 7956 narástla o 31 m2 t.j. o čo prišli Drozdovania o to narástli Matysi a Kukoli. Samozrejme zmenili sa aj priebehy hraníc a vznikla záhada, že výmera lesa na Matysovských parcelách je väčšia ako výmera na liste vlastníctva!!!! Vysvetlenie si treba pýtať od p. Jany Zvercovej.

2.      Vznikom parcely C-KN 12 958/9 (majiteľ Lesy SR, š.p.) – geometrickým zameraním tejto parcely a zavkladovaním na „katastri“ prišli vlastníci u Matysa, Kukoľa a Moravčíka dokopy o 5 197 m2 . Taktiež v poraste 918b vznikom C-KN 12 955/2 (Lesy SR, š.p.) prišli o 599 m2 majitelia od Škrabáka, ale to už je ich problém. Vysvetlenie si treba pýtať od Štátnych lesov v Čadci.

3.      Vznik parcely C-KN 16 826/4 (majiteľka Zmarzliaková Anna rod. Hromádková) táto parcela spôsobila zmenšenie výmery parcely  E-KN 6 710/3 (Preľačania) o 1 188 m2. Vysvetlenie je u p. Zmarzliakovej.

4.      Najväčšia zmena výmier je od roku 2014 v Turiackom zárubku – v tomto zárubku vzniklo zápisom ROEP-u niekoľko C-KN parciel, ktoré zobrali výmeru parcele E-KN 6 709 z pôvodných 26,3 ha na 9,3 ha t.j. plocha lesa na danej parcele sa znížila 17,0 ha ! Prečo niektorí vlastníci prišli o majetok sa treba opýtať p. Mahútovej. Taktiež p. Mahútovej sa treba opýtať, prečo vplyvom týchto C-KN parciel sa znížila výmera v lese a na poliach na Fojstve a u Miča. P. Mahútovej preto, nakoľko bola mi v kancelárii vysvetľovať, že sa bude v tom pokračovať!

5.      Vystúpenie vlastníkov Škrabáckeho zárubku zo Združenia – listom zo dňa 21.4.2017, ktorým oznámili Škrabáci vedeniu Združenia, že chcú odstúpiť od Zmluvy o združení, spustili nekoordinovaný a protizákonný proces. Výsledkom je rozhodnutie OÚ v Čadci, ktoré ponecháva starý stav v poraste 917b t.j. majetok Škrabákov v tomto poraste naďalej spravuje naše Združenie a v poraste 917a a 918b začali spravovať majetok vlastníkov od Sihelníka na E-KN 9202   o výmere 5 512 m2 Štátne lesy. Samozrejme vlastníci od Gala o tomto fakte ani netušili a ani sa ich nik nepýtal!!! Na spracovaní finančného vyrovnania pri vystúpení Škrabáckeho zárubku sa pracuje. Potrebujeme uzatvoriť hospodársky rok (keďže v počiatkoch bolo navrhnuté a schválené hospodáriť "urbárskym systémom" alebo ľudovo povedané "dokopy" t.j. nehospodári sa podľa parciel, ale výsledok sa delí podľa velkosti podielov vlastníka na celej hospodárskej ploche Združenia), taktiež potrebujeme vedieť výsledok dedičského konania po nebohom p. Jozef Baculák (bývalým predsedom) a čakáme na výsledok dovolania z Najvyššieho súdu (6 rokov prebieha súdny proces ohľadom takmer 700 000,- €, ktoré boli určené aj na pestovateľskú činnosť v lese a tento schodok financií sa každý rok doteraz vykrýva na úkor "dividend". Pri tejto príležitosti treba podotknuť, ak by sme prešli na právnu subjektivitu v roku 2014, tak by okamžite boli peniaze v rukách združenia a vyhli by sme sa týmto a iným problémom.) , aby sme vedeli korektne a zodpovedne voči ostatným vlastníkom majetkov, ktorých majetok spravujeme, urobiť výsledok. Finančné vyrovnanie musia schváliť orgány Združenia.


Ing. Peter Špita, predseda****  2016  ****

Na poslednom Valnom zhromaždení konanom 28.2.2016 nebola dosiahnutá uznášaniaschopnosť a preto sme neboli schopní prerokovať a odhlasovať rôzne dôležité body. Nakoľko je neustály záujem o palivové drevo, tak sa Výbor ZSVL zaoberal touto problematikou a hlasovaním rozhodol, že palivové drevo tento rok nebude vydávané (predpoklad ešte menšej ťažby ako minulý rok, lesné porasty sú vyčistené od palivového dreva, ... ). Preto vyzývame vlastníkov, aby si zabezpečili palivové drevo na tento rok z iných zdrojov. Jedinou možnosťou ostalo, ako po iné roky, zber zvyškov po ťažbe po dohode s predsedom združenia.

Dosť dlhú dobu sa množia útoky niektorých vlastníkov (ich motív nie je hodný zverejnenia) a vyvolávajú rôzne kontroly a udania, ktoré nemajú reálny základ, tak sme sa rozhodli zverejniť výsledok štátneho dozoru vykonaného Okresným úradom, odbor pozemkovo lesný (bývalý Lesný úrad). Výsledky skúmania podaní určitých vlastníkov je po x-krát negatívny. Počas týchto rôznych preverovaní sme prišli na skutočnosť, títo vlastníci uvádzajú nesprávne údaje o hraniciach pozemkov a lesných porastov, uvádzajú do omylu ostaných vlastníkov s cieľom destabilizovať chod združenia ako takého.

****  2015  ****


Na poslednom Valnom zhromaždení konanom 22.2.2015 sa nič nezmenilo ohľadom palivového dreva. To znamená, že ako po iné roky sa prihlasuje na palivové drevo do 22.3.2015. Palivové drevo bude distribuované podľa možnosti koľko palivového dreva bude k dispozícii (upozorňujeme, že palivové drevo nie je predmetom našho hospodárenia, ale je to vedľajší produkt) a v poradí od najsiljnejšieho vlastníka, ktorí sa v danom termíne prihlásia. Uzavierka prihlášok na palivové drevo bola dňa 22.3.2015!
Cena dreva mimo komerčný predaj


Stavebné drevo:       

- iba pre vlastníkov
- podložené stavebným povolením na vlastníka alebo blízkeho príbuzného
-
ako predajna cena je aktuálna priemerná cena dreva v danom roku za suché zdravé drevo alebo čerstvé zdravé drevo podľa evidencie Združenia


Palivové drevo (iba pre vlastníkov):


Palivové drevo A                                       20,00 €/m3

(platba v hotovosti pri dodaní - schválene na Valnom zhromaždení 24. februára 2013)


Palivové drevo B                                        25,00 €/m3

(platba v hotovosti pri dodaní, vlastnícka výmera menšia ako 2 500 m2)


"
Spodky"                                                     7,00 €/m3

(drevo na odvoznom mieste po vyzdravení na komerčný predaj)


Zber drevného odpadu po ťažbe                    2,00 €/m3


Samovýroba od
roku 2013 je zrušená na základe uznesenia Výboru Združenia


Haluzina
                                                       zdarma

(iba v priestore po ťažbe a po dohode)
(možnosť štiepkovania
drevnej hmoty - haluziny priamo v teréne mobilným štiepkovačom po dohode s p. Michnáčom č.t. 0948 027 332)

- pri každom vstupe do porastov, ktoré sú spravované naším Združením na odber palivového dreva a haluziny je nutné toto oznámiť na č.t. 0905 280 191
****  2014  ****

Na základe uznesenia z Valného zhromaždenia konaného 16.2.2014 bola možnosť prihlásiť sa na odber palivového dreva v termíne od 16.2.2014 do 16.3.2014.
Podľa dohodnutých zásad a po uzávierke prihlasovania zverejňujeme poradie odberu.
****  
2013  ****

*** Na základe aktuálnej situácii pri distribúcii palivového dreva, posledné rokovanie Výboru ZSVL Raková - Stred I. uznesením rozhodlo umožniť vlastníkom, ktorí sú prihlásení na odber palivového dreva, aby mohli byť ich potreby na palivo uspokojené prednostne palivom - spodky. To znamená, tí ktorí sú vedení v zozname a ešte nemajú palivo a majú zaujem o tento spôsob, môžu sa telefonický, SMS alebo mailom prihlásiť.

***
Chceme pripomenúť tým vlastníkom, ktorí zbierajú haluzinu po ťažbe (pre vlastníkov zdarma), aby to oznamovali SMS na číslo 0905 280 191.

***
Pri každom poštovom kontakte s niektorými vlastníkmi lesných pozemkov, ktoré spravujeme, sa nám neustalé vracia pošta, či je to list alebo peniaze. V záujme predchádzaniu týchto problémov spôsobených nie našou stranou, Vás chceme požiadať, aby ste si v katastrálnych záznamoch na Katastrálnom úrade v Čadci aktualizovali zmenu adresy a predchádzali hore spomínaným problémom. Navštivili sme katastrálny úrad a bolo nám povedané, že túto zmenu ide vyriešiť aj poštou vytlačením a vyplnením tohto formulára a zaslaním spolu aj s potvrdením o trvalom pobyte, ktoré získate na príslušnom mestskom  alebo obecnom úrade, na adresu:

Správa katastra
Ľ. Podjavorinskej 2576
022 01 Čadca


***  Ďalší problém, ktorý nám komplikuje situáciu zásadným spôsobom, sú zdvojené a u niektorých aj ztrojené katastrálne záznamy vinou nesprávných rodných čisiel. Keďže toto sa nedá odstrániť v zastúpení, dolemenovaní vlastníci musia tak učiniť návštevou katastrálného úradu v Čadci. Mali by mať pri sebe okrem občianského preukazu aj rodný list, aby bolo jasné, ktoré rodné číslo je správne! Vinou týchto nepresnosti sa môže stať, že prehliadneme tento problém a môže sa to prejaviť praktický pri všetkom.
V prípade nejasnosti kontaktujte predsedu zduženia na telefónnom čísle
00421 905 280 191 alebo mailom.Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah