Zmluva o združení - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Zmluva o združení

Dokumenty

Zmluva o združení súkromných vlastníkov lesov uzatvorená podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov


Čl. I.
Účastníci zmluvy


Účastníkmi zmluvy sú osoby, ktoré sú vlastníkmi lesného pôdneho fondu v katastrálnom území obce, určené menom, priezviskom, titulom, dátumom narodenia, trvalým bydliskom, ktoré podpísali túto zmluvu o združení /v prílohe č.1/.

Čl. II.
Názov a sídlo združenia


                                                   Názov:  Združenie súkromných vlastníkov lesov Raková - Stred I.

                                                   Sídlo:   023 51 Raková

ČI. III.
Forma združenia


Toto združenie upravuje svoje právne pomery podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, nemá právnu subjektivitu a nie je potrebné jeho zapísanie do žiadneho registra.

ČI. IV.
Účel združenia


Účastníci zmluvy podľa čl. I. sa združili s cieľom prinavrátenia užívacích práv k lesnému pôdnemu fondu podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie v lese podľa zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov

Čl. V.
Majetkové hodnoty


Účastníci zmluvy bezodkladne poskytujú pre účely zmluvy majetkové hodnoty. Pod majetkovou hodnotou sa pre tento účel rozumie pozemok určený katastrálnym územím, LV príp. PKV, parcelným číslom a výmerou podľa prílohy č.2, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Uvedené majetkové hodnoty neprechádzajú do vlastníctva združenia.
Účastníci, ktorí poskytli majetkové hodnoty, aj naďalej zásadne nakladajú s týmito majetkovými hodnotami v záujme dosiahnutia účelu zmluvy.
Poskytnuté majetkové hodnoty účastníkov zmluvy na účely združenia sú oddelené od ostatného majetku účastníkov
Touto zmluvou nie sú dotknuté vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ani práva spoluvlastníkom na užívanie nehnuteľnosti v miere zodpovedajúcej ich spoluvlastníckym podielom.

Čl. Vl.
Orgány združenia


1. Orgánmi združenia sú:
   a/ valné zhromaždenie
   b/ výbor združenia
   c/ predseda združenia
   d/ hospodár združenia
   e/ revízna komisia /dozorná rada/

2. Každý účastník združenia, ktorý je starší ako 18 rokov, má právo voliť a byť zvolený do orgánov združenia.
3. Valné zhromaždenie, výbor združenia a revízna komisia sú uznášania schopné len ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov.
4. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú účastníci zmluvy nadpolovičnou väčšinou.
5. Orgány združenia sa volia a odvolávajú valným zhromaždením združenia, pričom na zvolenie Členov orgánov združenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov.
6. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré rozhoduje o zásadných otázkach činnosti združenia a schvaľuje všetky dokumenty združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia      najmenej jedenkrát ročne. Predseda združenia je povinný zvolať valné zhromaždenie aj na podnet minimálne 20 % vlastníkov.
7. Výbor združenia, riadi činnosť združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Vykonáva správu majetku združenia. Výbor združenia zvoláva predseda podľa potreby.
8.  Hospodár združenia vedie účtovnú a majetkovú evidenciu združenia.
9. Revízna komisia má povinnosť kontrolovať všetky činnosti orgánov združenia, prešetrovať sťažnosti všetkých účastníkov združenia.
10. Konkretizácia činnosti, právomoci a zodpovednosti jednotlivých orgánov môže  byť špecifikovaná v štatúte združenia alebo v inom dokumente /napr. stanovy/, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

Čl. VII.
Splnomocnenie


Predseda združenia, ktorý je zároveň aj predsedom výboru združenia, sa spoločne s hospodárom združenia splnomocňujú na:
   - uzatvorenie a podpisovanie zmlúv o spoločnom obhospodarovaní lesného pôdneho fondu
   - uzatvorenie a podpísanie dohody o vydaní majetku
   - uzatvorenie a podpisovanie zmlúv o nájme a prenájme majetku štátu
   - podpisovanie zmlúv s tretími osobami /SPF, Lesy SR, š.p..../
   - podpisovanie zmlúv a stanovenie podmienok pri výkone práva poľovníctva
   - zastupovať vlastníkov pozemkov pred správnymi orgánmi
   - zastupovať vlastníkov pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
   - preverovať písomnosti v mene vlastníkov súvisiacimi s Činnosťou združenia
   - na založenie a disponovanie s finančnými účtami v peňažných ústavoch

Čl. VIII.
Bankový účet


Finančné prostriedky z hospodárenia združenia budú vedené na jednom bankovom účte. Výnosy z hospodárenia za neznámych a nevydokladovaných vlastníkov budú vedené osobitne.

Čl. IX.
Hospodárenie združenia


1. Hospodárenie na majetku účastníkov združenia bude vykonávané v súlade s lesným hospodárskym plánom /LHP/ a zákonom SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Hospodáriť sa bude prostredníctvom hospodára spoločne tak, že náklady, ako aj výnosy budú rozdeľované účastníkom združenia výlučne podľa podielu ich majetkových hodnôt na celkovej sume majetkových hodnôt celého združenia vrátanie majetkových hodnôt neznámych vlastníkov a štátu /SR/ v rámci ucelenej lesnej
časti.
3. Podmienky hospodárenia na pozemkoch neznámych vlastníkov, príp. na pozemkoch vo vlastníctve SR, budú riešené zmluvou o spoločnom obhospodarovaní.
4. Hospodár združenia je povinný zostaviť za každý rok účtovnú závierku. Účastníci združenia budú oboznámení s ročnou účtovnou závierkou najneskôr do 31. 3. nasledujúceho roka na valnom zhromaždení.
5. Každý účastník združenia je povinný sa podieľať na nákladoch združenia a prispievať na fond pestovnej činnosti podľa sadzobníka poplatkov, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
6. Daňové povinnosti si vykonáva vlastník /účastník združenia/ samostatne.

ČI. X.
Výkon spoločnej činnosti


Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia. Podiely účastníkov na spoločne získanom majetku pri výkone spoločnej činnosti sú určené podľa podielu výmery pozemkov konkrétneho účastníka zmluvy na celej výmere pozemkov združenia.
Za záväzky voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne podľa výmery.

ČI. XI.
Práva a povinnosti účastníkov združenia


1. Každý účastník združenia má právo a povinnosť zúčastňovať sa na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý sa preukáže písomným plnomocenstvom.
2. Každý účastník, aj keď nevykonáva správu majetku, má právo sa presvedčiť o
hospodárskom stave združenia, nahliadať do dokladov týkajúcich sa jeho majetkového podielu.
3. Každý účastník má právo predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia a predkladať pripomienky týkajúce sa činnosti združenia spravidla písomnou formou, resp. uvedenia do zápisnice.
4. Každý účastník je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie účelu združenia a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť dosiahnutie účelu.
5. Každý účastník združenia je povinný chrániť majetok združenia a včas oznamovať zmeny, ktoré vzniknú vo vzťahu jeho osoby k združeniu.
6. Každý účastník je povinný dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov združenia.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia


1. Účastníci tejto zmluvy sa združili na dobu neurčitú.
2. Toto združenie môže byť zrušené valným zhromaždením združenia.
3. Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia. Účastníci združenia sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote. Táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
    ostatným účastníkom zmluvy prostredníctvom predsedu združenia. Každý kto chce zo združenia vystúpiť, musí preukázať, že jeho majetkové hodnoty, ktoré poskytol pre účely združenia sú od ostatných účastníkov združenia preukázateľne oddelené, a to spravidla geometrickým plánom, resp. dohodou o vytýčení /na základe súhlasu vlastníkov susediacich majetkových hodnôt/ - podľa § 3 odst. 1 zák. č 162/1995 Zb.
4. Pri rozpustení združenia, resp. vystúpení účastníka združenia sa účastníkom majetkové hodnoty vznesené do združenia vrátia. Pre rozpustenie združenia rovnako ako pri vystúpení účastníkov zo združenia je pre vrátenie vnesených majetkových hodnôt nevyhnutné preukázať oddelenie majetkových hodnôt, ako je uvedené v bode 3 tohto článku.
5. Každý vlastník lesného pôdneho fondu môže vstúpiť do združenia po preukázaní vlastníctva k lesnému pôdnemu fondu za podmienky, že podpíše túto zmluvu o združení a poskytne pre účely združenia majetkové hodnoty podľa čl. I. tejto zmluvy. Účastníkom združenia sa stáva dňom podpisu zmluvy o združení.
6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomnou formou odsúhlasením na valnom zhromaždení účastníkov združenia. Na takéto zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov.
7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Čl. XIII


1. Táto zmluva bola nahlas prečítaná. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju podľa a vážnej a slobodnej vôle a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach každý s platnosťou originálu, ktoré sú uložené u predsedu združenia a hospodára združenia.

Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah